امروز

یکشنبه, 28 بهمن 1397

انتظارات مشتریان این حوزه

مواردی که دغدغه اصلی صاحبان صنایع، انبوه سازان و سازندگان در ارتباط با لوله کشی گاز ساختمان می باشد عبارتند از:

  1. مشاوره تخصصی و عملی در خصوص چگونگی انجام کار.
  2. اجرای کار منطبق با مقررات که منجر به تایید سریع آن از سوی مراجع ذیربط گردد.
  3. انجام سریع امور اداری در شرکت ملی گاز و سازمان نظام مهندسی ساختمان.
  4. سرعت عمل تیم اجرایی لوله کشی گاز.
  5. عدم تداخل فعالیت تیم لوله کشی گاز با فعالیت سایر کارگران در کارگاه.
  6. وصل گاز در موعد مقرر.