امروز

دوشنبه, 26 آذر 1397

مراحل اداری و اجرایی جهت لوله کشی گاز فشار ضعیف

1.  مراجعه به اداره گاز منطقه به همراه مدارک ملک و دریافت معرفی نامه به سازمان نظام مهندسی ساختمان

2.  عقد قرارداد با پیمانکار دارای صلاحیت لوله کشی گاز فشار ضعیف و دریافت کپی پروانه شرکت پیمانکار

3.  مراجعه به نمایندگی سازمان نظام مهندسی به همراه کلیه مدارک و تشکیل پرونده

4.  معرفی مهندس ناظر گاز از طرف نمایندگی سازمان نظام مهندسی

5.  تهیه مصالح و حمل به محل پروژه توسط پیمانکار

6.  بازدید اول مهندس ناظر از مصالح و مسیر لوله کشی گاز

7.  اجرای لوله کشی گاز و تهیه نقشه های اجرایی توسط پیمانکار و اجرای دودکشها توسط کار فرما

8.  بازدید دوم مهندس ناظر و تایید تست لوله کشی گاز و دودبند بودن دودکشها

9.  پیگیری محل نصب علمک گاز توسط کارفرما در اداره گاز منطقه در مرحله سفت کاری ساختمان (در صورتی که ملک فاقد علمک بوده و یا نیاز به جابجایی آن باشد.)

10. بازدید سوم مهندس ناظر در هنگام آماده بودن واحدها و مهر و امضای نقشه ها و مدارک

11. مهر و امضای مدارک توسط پیمانکار لوله کشی گاز

12. مراجعه کارفرما به نمایندگی سازمان نظام مهندسی به همراه کلیه مدارک و دریافت تاییدیه نهایی از سازمان نظام مهندسی ساختمان

13. مراجعه به اداره گاز منطقه به همراه تاییدیه نظام مهندسی و پرداخت مبلغ مربوط به اشتراک و خرید کنتور

14. پیگیری وصل گاز از اداره گاز منطقه

ورود مشتری